T4B WYKONUJE BUDOWY Z ZAKRESU PRZYŁĄCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ W DUŻYM KOMPLEKSIE WOJSKOWYM

Zamawiający „12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie” zlecił T4B opracowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadań: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z wymaganymi przyłączami” oraz „Budowa sieci c.o. z niezbędnymi węzłami cieplnymi” w kompleksie wojskowym 8602 w Legionowie w zakresie obejmującym:

 • dokonanie korekty przebiegu sieci na terenie kompleksu (wskazanych w PFU) w zakresie usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą.
 • wykonanie nowej sieci cieplnej preizolowanej wysokich parametrów wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 • montaż kompaktowego węzła cieplnego w budynku nr 7;
 • wykonanie przyłączy sieci cieplnej do budynków, które są przeznaczone do czasowego wykorzystania oraz trójników z armaturą odcinającą dla potrzeb przyszłościowego podłączenia planowanych budynków;
 • wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej;
 • budowę pompowni ścieków sanitarnych z przyłączem energetycznym;
 • wykonanie przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do budynków które będą użytkowane;
 • wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej;
 • budowę zbiorników rozsączających wody deszczowe do gruntu;
 • budowę pompowni ścieków deszczowych z przyłączem energetycznym i separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem części stałych;
 • wykonanie nowej sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą, oraz spełniającej wszystkie przepisy sieci wodociągowej do celów p.poż.;
 • wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków które będą użytkowane;
 • wykonanie niezbędnych rozbiórek oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą planowaną do dalszego wykorzystania.

Termin wykonania: 30.06.2017 r.

Do góry