REALIZACJA:

12 TERENOWY ODDZIAŁ LOTNISKOWY W WARSZAWIE

STATUS: Zrealizowane

Zamawiający „12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie” zlecił T4B opracowanie i wykonanie robót budowlanych. Nasza firma podjęła się realizacji budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z wymaganymi przyłączami oraz sieci c.o. z niezbędnymi węzłami cieplnymi w kompleksie wojskowym 8602 w Legionowie.
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie rozpoczął działalność w 1951 roku. Oddział jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Głównym celem działalności 12 TOL jest realizacja zadań związanych z gospodarowaniem budynkami lotniska w zakresie inwestycji, remontów oraz ochrony środowiska. Organizacja zajmuje się planowaniem i koordynacją przedsięwzięć związanych z przygotowaniem infrastruktury wojskowej.

 • dokonanie korekty przebiegu sieci na terenie kompleksu w zakresie usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą,
 • wykonanie nowej sieci cieplnej preizolowanej wysokich parametrów wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • montaż kompaktowego węzła cieplnego w budynku nr 7,
 • wykonanie przyłączy sieci cieplnej do budynków, które są przeznaczone do czasowego wykorzystania oraz trójników z armaturą odcinającą dla potrzeb przyszłościowego podłączenia planowanych budynków,
 • wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowę pompowni ścieków sanitarnych z przyłączem energetycznym,
 • wykonanie przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do budynków, które będą użytkowane,
 • wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej,
 • budowę zbiorników rozsączających wody deszczowe do gruntu,
 • budowę pompowni ścieków deszczowych z przyłączem energetycznym i separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem części stałych,
 • wykonanie nowej sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą, oraz spełniającej wszystkie przepisy sieci wodociągowej do celów przeciwpożarowych,
 • wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków które będą użytkowane,
 • wykonanie niezbędnych rozbiórek oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą planowaną do dalszego wykorzystania.

Termin wykonania: 07.12.2015 r. – 24.08.2017 r.

Zobacz również:
KONSORCJUM T4B I T4B BUDOWNICTWO – PRACE BUDOWLANE DLA REJONOWEGO ZARZADU INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE Więcej
Do góry