REALIZACJA:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DŁUGIEJ KOŚCIELNEJ

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B w konsorcjum z T4B Ekotechnologie zawarła umowę z Gminą Halinów, z siedzibą w Halinowie 05 – 074, ul. Spółdzielcza 1. Zadanie będzie polegać na rozbudowie oczyszczalni z wykorzystaniem technologii biologicznego oczyszczania ścieków, działającej w oparciu o nitryfikująco – denitryfikujący osad czynny w układzie przepływu ciągłym z chemicznym strącaniem fosforu. Docelowo oczyszczalnia ścieków ma obsługiwać 27 625 RLM.

 

Do góry